ถ้าสถานศึกษาขอความอนุเคราะห์ทางด้วยวัสดุอุปกรณ์ของพลังงานทดแทนจะได้ไหมครับ..และต้องทำอย่างไรบ้าง