ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าที่ประชุมได้อนุมัติเงินกองทุนฯ จำนวน 1,847 ล้านบาท ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้กับอาคารภาครัฐ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีความเหมาะสมในการสนับสนุนเพื่อประหยัด พลังงานไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายและลดการนำเข้าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ นั้น กองทัพเรือมีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้กับอาคารภาครัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ ตั้งอยู่บนถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย โดยมีการใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 200,000 ยูนิต   ดังนั้น จึงขอทราบรายละเอียดและขั้นตอนของการดำเนินการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เรือเอก สมชาย สุวรรณวัฒน์