• วิสัยทัศน์และภารกิจหลักของกองทุนฯ คืออะไร
  วิสัยทัศน์ (Vision) กองทุนชั้นนำของรัฐที่มุ่งเน้นให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีภารกิจหลัก คือ
  1. บริหารจัดการเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. ทำให้การศึกษา วิจัย พัฒนา สาธิต และทรัพยากรมนุษย์มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ
  3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตและการใช้พลังงาน เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านพลังงาน
 • ทางกองทุนฯ มีช่องทางช่องทางการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ใดบ้าง
  โดยสื่อสารผ่าน Website 1. www.enconfund.go.th
  2. Facebook : Enconfund Thailand
 • ช่องทางและวิธีการขอรับทุนสนุบสนุน มีช่องทางและวิธีการอย่างไร
  ช่องทางและขั้นตอนขอรับทุนสนับสนุนระบุไว้ในคู่มือผู้รับบริการขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ใน Website ของกองทุนฯ
  (http://www.enconfund.go.th/pdf/manual.pdf)
 • สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีหน้าที่อะไร
  สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) มีหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งและมีอำนาจหน้าที่การดำเนินงานต่างๆ ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • ขอทราบช่องทางในการรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • มีการพิจารณาการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างไร
  ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560
     ข้อ ๑๘ โครงการที่จะได้รับการพิจารณาต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ หรือเป็นโครงการที่มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุน หรือมีลักษณะ ในการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ อนุรักษ์พลังงานในโครงการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และต้องสอดคล้องกับแผนพลังงาน และเป็นไปตามแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนที่คณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติอนุมัติโดยให้สํานักงานบริหารกองทุนมีหน้าที่ประกาศยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจําปี เพื่อให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วรรคหนึ่ง
     ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีความจําเป็นคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทําหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน และให้หมายรวมถึงเงินสมทบเพื่อดําเนินโครงการด้วย โดยพิจารณาความพร้อมของเจ้าของโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ความเหมาะสมของโครงการความซ้ำซ้อนของโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพร้อมของพื้นที่กรอบวงเงินที่เหมาะสมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจําปีเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
 • การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560-2564 ปรับสัดส่วนได้หรือไม่
  การจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามกรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 เป็นการประมาณการภาพรวมของภาระงานที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตระยะ 5 ปีมีลักษณะเป็น Rolling Plan ปรับแผนงาน/โครงการและประมาณการรายจ่าย ทุกปี เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆเช่น นโยบาย/ยุทธศาสตร์ใหม่ที่รัฐบาลกำหนด สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมและผลการดำเนินงาน เป็นต้น
 • เอกสารประกอบที่ผู้ได้รับการสนับสนุนขอเบิกเงินกับสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
  (๑) หนังสือแจ้งมติอนุมัติเงินกองทุนของสํานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
  (๒) สัญญาหรือหนังสือยืนยันรับการสนับสนุนของผู้ได้รับการสนับสนุน
  (๓) แผนการใช้จ่ายเงิน (ตลอดทั้งโครงการโดยแบ่งเป็นงวดๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ)
  (๔) หลักฐานที่แสดงความพร้อมของโครงการและความพร้อมของการใช้จ่ายเงิน ยกเว้นงวดแรก ของแต่ละโครงการ
  (๕) ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ตามข้อ ๔๒
  (๖) อื่น ๆ ที่สํานักงานบริหารกองทุนฯ ประกาศกําหนดหรือขอเพิ่มเติม

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.