• วิสัยทัศน์และภารกิจหลักของกองทุนฯ คืออะไร
  วิสัยทัศน์ (Vision) กองทุนชั้นนำของรัฐที่มุ่งเน้นให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีภารกิจหลัก คือ

  1. บริหารจัดการเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


  2. ทำให้การศึกษา วิจัย พัฒนา สาธิต และทรัพยากรมนุษย์มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ


  3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตและการใช้พลังงาน เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านพลังงาน
 • ทางกองทุนฯ มีช่องทางช่องทางการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ใดบ้าง
  มี 1 ช่องทาง โดยสื่อสารผ่าน Website คือ www.enconfund.com
 • ช่องทางและวิธีการขอรับทุนสนุบสนุน มีช่องทางและวิธีการอย่างไร
  ช่องทางและขั้นตอนขอรับทุนสนับสนุนระบุไว้ในคู่มือผู้รับบริการขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ใน Website ของกองทุนฯ
  (http://www.enconfund.go.th/pdf/manual.pdf)
 • ในการประกาศเพื่อสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับทุนนั้น มีหลักเกณฑ์จากอะไร
  หลักเกณฑ์ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติที่กองทุนฯ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย โดยในทางปฏิบัตินั้น มีการพิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียดตามแต่ละโครงการของที่ผู้รับทุน
 • กองทุนฯ มีปรับปรุงรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนอย่างไร
  มีการกำหนดสัดส่วนการให้เงินสนับสนุนกองทุนฯ ซึ่งจะเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามแนวทาง หลักเกณฑ์ ลำดับความสำคัญการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และตามวัตถุประสงค์ตามพรบ. อนุรักษ์พลังงาน โดยปรับเปลี่ยนเพิ่มจำนวนเงินในกรอบใหม่ ปีละ 12,000 ล้านบาท

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.