ร่างรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ครั้งที่ 1/2552 (ครั้งที่ 16) วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กระทรวงพลังงาน


อนุกรรมการผู้เข้าประชุม
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล)

ประธานอนุกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงพลังงาน (นายพรชัย รุจิประภา) อนุกรรมการ
3. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(นายพานิช พงศ์พิโรดม)
อนุกรรมการ
4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
(นางสาวสีคำ เจนหัตถการกิจ) นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
5. นายพรายพล คุ้มทรัพย์ อนุกรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(นายวีระพล จิรประดิษฐกุล)
อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ติดภาระกิจ


ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

2. นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
3. นายพิสุทธิ์ ชลากรกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
4. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน
5. นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา รองปลัดกระทรวงพลังงาน
6. นายอดุลย์ ฉายอรุณ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
7. นายชวลิต พิชาลัย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
8. นายธรรมยศ ศรีช่วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
9. นายทวารัฐ สูตะบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
10. นางสาวมัลลิกา เลิศฤทธิ์ ช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
11. นายไวฑูรย์ โภตรัยพัฒน์ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
12. นางสาวสุชาวดี ศรีสุข บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
13.-14. เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
15.-40. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
41.-55. เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
     
   
  หน้า 1,2