ร่าง รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ครั้งที่ 2/2551 (ครั้งที่ 15) วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กระทรวงพลังงาน


อนุกรรมการผู้เข้าประชุม
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล)

ประธานอนุกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงพลังงาน (นายพรชัย รุจิประภา) อนุกรรมการ
3. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(นายพานิช พงศ์พิโรดม)
อนุกรรมการ
4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
(นางสาวสีคำ เจนหัตถการกิจ) นักวิชาการคลัง 8ว
อนุกรรมการ
5. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายเจน นำชัยศิริ) อนุกรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(นายวีระพล จิรประดิษฐกุล)
อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม
1. นายพรายพล คุ้มทรัพย์

ลาประชุม

2. นายปิยะวัติ บุญ-หลง ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน

2. นายพิสุทธิ์ ชลากรกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน
3. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ กระทรวงพลังงาน
4. นายอดุลย์ ฉายอรุณ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
5. นายธรรมยศ ศรีช่วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
6. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
7. นางสาวจุฑาทัตต์ เหล่าธรรมทัศน์ ช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรี
8. นางสาวปราณี ชมพัฒนา กรมบัญชีกลาง
9.-10 เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
10.-31. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
32.-48. เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
     
   
  หน้า 1,2