รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ครั้งที่ 1/2551 (ครั้งที่ 14) วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กระทรวงพลังงาน


อนุกรรมการผู้เข้าประชุม
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

ประธานอนุกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงพลังงาน (นายพรชัย รุจิประภา) อนุกรรมการ
3. รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(นายมานะ นิติกุล) แทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
อนุกรรมการ
4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
(นางสาวเนาวรัตน์ แสงนิเวศน์)
อนุกรรมการ
5. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายหิน นววงศ์) อนุกรรมการ
6. นายปิยะวัติ บุญ-หลง อนุกรรมการ
7. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(นายวีระพล จิรประดิษฐกุล)
อนุกรรมการและเลขานุการ
     

อนุกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม
1. นายพรายพล คุ้มทรัพย์

ติดราชการ


ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุวพร ศิริคุณ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

2. นางสาวพนิดา อมรศักดิ์ ช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
3. นายศิวะนันท์ ณ นคร สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
4.-7. เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
8.-21. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
     
   
  หน้า 1,2