หน้าหลัก > .. > คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการบริการ
 
 
   
 
   
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน       
ประธานอนุกรรมการ
 
ปลัดกระทรวงพลังงาน       
อนุกรรมการ
 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ได้รับมอบอำนาจให้สั่งการงานในราชการ
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน       
อนุกรรมการ
 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน       
อนุกรรมการ
 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง       
อนุกรรมการ
 
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย       
อนุกรรมการ
 
นายพรายพล คุ้มทรัพย์       
อนุกรรมการ
 
นายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์์       
อนุกรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน       
อนุกรรมการและเลขานุการ
  ที่มา: ร่างรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1/2552 (ครั้งที่ 16)
         วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 น.
 
เสนอเป้าหมาย แผนอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ แต่ละปี ภายใต้กรอบแผนงานที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
 
พิจารณา กำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจาก
กองทุนฯ และเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
 
พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ แผน/งาน/โครงการ ต่อคณะกรรมการกองทุน ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่เสนอขอรับการสนับสนุน ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 25 หรือ มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำัดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
 
พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ แผน/งาน/โครงการและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ หรือผู้รับทุนเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และขยายระยะเวลาโครงการที่แตกต่างไปจากเดิมที่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้เห็นชอบ/อนุมัติไว้ ได้เท่าที่ไม่เกินจากวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนฯ จัดสรรให้
 
กำกับ ดูแล การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
 
เชิญผู้แทนของส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง คำอธิบาย
คำแนะนำ หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นสมควร
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ
 
ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ หรือประธานกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย
   
  ที่มา: http://www.krisdika.go.th/lawHeadPDF.jsp?formatFile=pdf&hID=0

คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ที่ ๒/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
………………………………………

 

ด้วยระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ให้มีสำนักงานบริหารกองทุนเป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ในภารกิจที่เกี่ยวกับกองทุน ประกอบกับอำนาจหน้าที่ในคณะอนุกรรมการบางคณะเป็นหน้าที่ของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๗๔) เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างบริหารอนุกรรมการ ทั้ง ๔ คณะ

เพื่อให้การบริหารงานภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปด้วยความรอบคอบถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการแก้ปัญหากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” คณะหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) ปลัดกระทรวงพลังงาน   ประธานอนุกรรมการ
(๒) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน   อนุกรรมการ
(๓) รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับมอบหมาย   อนุกรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน   อนุกรรมการ
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   อนุกรรมการ
(๖) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   อนุกรรมการ
(๗) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง   อนุกรรมการ
(๘) นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ได้รับมอบหมาย   อนุกรรมการ
(๙) ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   อนุกรรมการและเลขานุการ
(๑๐) เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หรือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ได้รับมอบหมาย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

ข้อ ๒ ให้คณะอนุกรรมการแก้ปัญหากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) พิจารณากลั่นกรองการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในกรณีที่ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและขยายระยะเวลาโครงการที่แตกต่างไปจากเดิมที่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้เห็นชอบ/อนุมัติไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๒) พิจารณาการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกองทุน กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ข้อ ๔๔ สำหรับโครงการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการสนับสนุนเงินกองทุนในวันเริ่มต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

(๓) เชิญผู้ได้รับการสนับสนุนหรือผู้ร่วมโครงการหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง คำอธิบายหรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นควร

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ หรือประธานกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตรอง                   
รองนายกรัฐมนตรี                         
ประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.