หน้าหลัก > .. > คณะอนุกรรมการประเมินผล
 
 
คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
คณะอนุกรรมการบริการ

 

 
 
   
 
   
คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ที่ ๕/๒๕๕๘
เรื่อง เพิ่มองค์ประกอบคณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


     เพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖๖) เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติให้เพิ่มองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงออกคำสั่งให้เพิ่มองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมายจากรัญมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นอนุกรรมการ อีก ๑ ตำแหน่ง   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
                                                                                                สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 
 
 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ที่ ๔/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


     เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารราชการในปัจจุบัน และการดำเนินงานด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมยั่งยืน อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้

     ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

     ข้อ ๒ ให้แต่งตั้ง "คณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" คณะหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ประธานอนุกรรมการ
(๒) รองปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับราชการ
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
อนุกรรมการ
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
ที่ปลัดกระทรวงพลังงานมอบหมาย
อนุกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อนุกรรมการ
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
อนุกรรมการ
(๖) ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อนุกรรมกา
(๗) ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อนุกรรมการ
(๘) เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมอบหมาย
อนุกรรมการและเลขานุการ

     ข้อ ๓ ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
            (๑)  พิจารณาและคัดเลือกโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

            (๒)  พิจารณา เสนอแนะ แนวทางและหลักเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ

            (๓)  พิจารณา เสนอแนะ ผลการประเมินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ

            (๔)  รายงานผลการประเมินโครงการต่อคณะกรรมการกองทุนฯ

            (๕)  เชิญผู้แทนของส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียด ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำ หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นสมควร

            (๖)  มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัตหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย

            (๗)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย

            (๘)  มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี


   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
                                                                                                สั่ง ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 
 
 
 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ
โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ และวงเงินที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ กำหนด
 
ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เป็นรายโครงการ
 
เสนอข้อพิจารณาประกอบรายงานการประเมินผลของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
เป็นรายโครงการและ นำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ
 
มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย
   
  ที่มา: http://www.krisdika.go.th/lawHeadPDF.jsp?formatFile=pdf&hID=0
 
  ที่มา: ร่างรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1/2552 (ครั้งที่ 16)
         วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 น.

 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.