หน้าหลัก > .. > คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
 
 
คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการประเมินผล
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
คณะอนุกรรมการบริการ
 
 
   
 
   
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน       
ประธานอนุกรรมการ
 
ปลัดกระทรวงพลังงาน       
อนุกรรมการ
 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ได้รับมอบอำนาจให้สั่งการงานในราชการ
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน       
อนุกรรมการ
 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน       
อนุกรรมการ
 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง       
อนุกรรมการ
 
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย       
อนุกรรมการ
 
นายพรายพล คุ้มทรัพย์       
อนุกรรมการ
 
นายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์์       
อนุกรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน       
อนุกรรมการและเลขานุการ
  ที่มา: ร่างรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1/2552 (ครั้งที่ 16)
         วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 น.

คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ที่ ๓ /๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
………………………………………

 

เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารราชการในปัจจุบัน และการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยั่งยืน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๒ ให้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” คณะหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) ปลัดกระทรวงพลังงาน   ประธานอนุกรรมการ
(๒) รองปลัดกระทรวงพลังงานที่ได้รับมอบหมายให้กำกับราชการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อนุกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อนุกรรมการ
(๔) รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ สำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
(๘) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อนุกรรมการ
(๙) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
(๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อนุกรรมการและเลขานุการ
(๑๑) เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมอบหมาย และผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๒) เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมอบหมาย และผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๓ ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีอำนาจ และหน้าที่ ดังนี้

 

(๑) พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี/แผน/งาน/โครงการ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้ขอรับการสรรจัดเงินกองทุนฯ ที่เสนอขอรับการสนับสนุน ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนกำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

(๒) เชิญผู้แทนของหน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดในข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำ หรือจัดส่งเอกสาร รวมทั้ง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงานโครงการของหน่วยงาน ตามที่เห็นสมควร

(๓) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณฯ มอบหมาย

(๔) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ หรือประธานกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล                   
รองนายกรัฐมนตรี                         
ประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.