หน้าหลัก > .. > คณะอนุกรรมการบริหาร
 
 
คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการบริการ

 

 
 
   
 
   

คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ที่ ๑ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
………………………………………

 

ด้วยระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ให้มีสำนักงานบริหารกองทุนเป็นสำนักงานเลขานุการ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ในภารกิจที่เกี่ยวกับกองทุน ประกอบกับอำนาจหน้าที่ในคณะอนุกรรมการบางคณะเป็นหน้าที่ของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๗๔) เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างบริหารอนุกรรมการ ทั้ง ๔ คณะ

เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง ตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ สอดคล้องกับโครงสร้าง การบริหารราชการในปัจจุบัน และการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมยั่งยืน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง เพิ่มองค์ประกอบคณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๕ ให้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” คณะหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   ประธานอนุกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงพลังงาน   อนุกรรมการ
(๓) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   อนุกรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน   อนุกรรมการ
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   อนุกรรมการ
(๖) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย   อนุกรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ สำนักงบประมาณ   อนุกรรมการ
(๘) ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณกรมบัญชีกลาง   อนุกรรมการ
(๙) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   อนุกรรมการ
(๑๐) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ
(๑๑) ผู้แทนสภาวิศวกร   อนุกรรมการ
(๑๒) ผู้แทนสภาสถาปนิก   อนุกรรมการ
(๑๓) ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   อนุกรรมการและเลขานุการ
(๑๔) เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หรือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ได้รับมอบหมาย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) พิจารณา และเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ แต่ละปีภายใต้กรอบแผนงานที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนดพร้อมทั้งจัดทำแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนฯ

(๒) พิจารณา และเสนอระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา

(๔) พิจารณา เสนอแนะ แนวทางและหลักเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ

(๕) กำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน

(๖) กำกับ ดูแล การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามงาน/โครงการ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

(๗) เชิญผู้แทนของส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำ หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นสมควร

(๘) รายงานผลการดำเนินงานตามงาน/โครงการ ในแต่ละปีให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ

(๙) ให้ความเห็นชอบผลการคัดสรรและผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้จัดการ และบุคลากรหลักของสำนักงาน

(๑๐) พิจารณากลั่นกรอง รายงานผลสัมฤทธิ์ และรายงานผลสำเร็จการปฏิบัติงานของสำนักงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ และกระทรวงการคลัง

(๑๑) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย

(๑๒) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ หรือประธานกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย

ข้อ ๗ ให้บรรดาคำสั่ง มติ หรือประกาศและการปฏิบัติทั้งหลายของคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ยังมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีคำสั่ง มติ หรือประกาศของคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งนี้ออกใช้บังคับแทน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตรอง                   
รองนายกรัฐมนตรี                         
ประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ
โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ และวงเงินที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ กำหนด
 
ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เป็นรายโครงการ
 
เสนอข้อพิจารณาประกอบรายงานการประเมินผลของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
เป็นรายโครงการและ นำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ
 
มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย
   
  ที่มา: http://www.krisdika.go.th/lawHeadPDF.jsp?formatFile=pdf&hID=0
 
  ที่มา: ร่างรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1/2552 (ครั้งที่ 16)
         วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 น.

 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.