หน้าหลัก > .. > คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการบริการ

 

 
 
   
 
   

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๔/๒๕๕๘
เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๕๖/๒๕๕๗
………………………………………

 

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสอดคล้องกับ โครงสร้างการบริหารราชการปัจจุบัน การดำเนินนโยบายตามแผนและโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่าสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง ตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ.๒๕๕๘ หัวหน้ารักษาความสงบ แห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นดังนี้

 

(๑) รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยากร เทวกุล) ประธานกรรมการ

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรรมการ

(๓) ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ

(๔) ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรรมการ

(๕) เจ้ากรมการพลังงานทหาร กรรมการ

(๖) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

(๗) ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ

(๘) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

(๙) เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรรมการ

(๑๐) อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ

(๑๑) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรรมการ

(๑๒) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

(๑๓) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรรมการ

(๑๔) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ

(๑๕) นายกสภาวิศวกร กรรมการ

(๑๖) นายกสภาสถาปนิก กรรมการ

(๑๗) นายพรายพล คุ้มทรัพย์ กรรมการ

(๑๘) คุณพรทิพย์ จาละ กรรมการ

(๑๙) นายสนิท อักษรแก้ว กรรมการ

(๒๐) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา     
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๒/๒๕๕๘
เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
………………………………………

 

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสอดคล้องกับ โครงสร้างการบริหารราชการปัจจุบัน การดำเนินนโยบายตามแผนและโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่าสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง ตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ.๒๕๕๘ หัวหน้ารักษาความสงบ แห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

"ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จากรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เป็นรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)"

 


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา     
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.