หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 

 

 
 
 
   
กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552

กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552

กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552

กฎกระทรวงกำหนดพัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ชนิดติดผนัง และชนิดตั้งพื้นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552

กฎกระทรวงกำหนดเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552

กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552

กฎกระทรวงกำหนดเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552

กฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552

กฎกระทรวงกำหนดกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม พ.ศ.2547

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการส่งข้อมูลและการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ.2547

กฎกระทรวง (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 2535

กฎกระทรวง ฉบับที่2 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน. พ.ศ. 2558

 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.