หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > กฎกระทรวงกำหนดก..
 
 

 

 
 
 
   
   
กฎกระทรวงกำหนดกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552


  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง และมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33
มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
 


ในกฎกระทรวงนี้
“กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า” หมายความว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นความร้อนเพื่อใช้ในการต้มน้ำ
อย่างอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีระบบในการนำน้ำออกจากกระติกน้ำร้อนโดยไม่ต้องยกเท และสามารถรักษา
อุณหภูมิความร้อนไว้ได้ระดับหนึ่ง
“ค่าประสิทธิภาพพลังงาน” หมายความว่า ค่าประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าซึ่งเป็
นอัตราส่วนระหว่างปริมาณ ความร้อนที่น้ำได้รับจากกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต่อปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ไปตามวิธี
การคำนวณที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
 


กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานไม่น้อยกว่า ค่าประสิทธิภาพ
พลังงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล
ความพร้อมของการผลิตและจำหน่ายกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ตลอดจนการส่งเสริม และช่วยเหลือผู้ผลิตและ
ผู้จำหน่ายกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า

 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.