หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > กฎกระทรวงกำหนดห..
 
 

 

 
 
 
   
   
กฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552


  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง และมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33
มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยคำแนะนำของคณะ กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
 


ในกฎกระทรวงนี้
“หม้อหุงข้าวไฟฟ้า” หมายความว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นความร้อน เพื่อใช้ ในการหุงข้าวอย่าง
อัตโนมัติ และสามารถรักษาช่วงอุณหภูมิการอุ่นข้าวไว้ได้ระดับหนึ่ง
“ค่าประสิทธิภาพพลังงาน” หมายความว่า ค่าประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าซึ่งเป็นอัตราส่วน
ระหว่างปริมาณความร้อนที่น้ำ และหม้อชั้นในได้รับจากหม้อหุงข้าวไฟฟ้าต่อปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ไป
ตามวิธีการคำนวณที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
 


หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานไม่น้อยกว่า
ค่าประสิทธิภาพพลังงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ นโยบาย

 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.