หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > กฎกระทรวงกำหนดเ..
 
 

 

 
 
 
   
   
กฎกระทรวงกำหนดเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552


  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง และมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33
มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยคำแนะนำของคณะ กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
 


ในกฎกระทรวงนี้
“เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า” หมายความว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งทำให้น้ำที่ไหลผ่านมีอุณหภูมิสูงขึ้น ในทันที
โดยไม่มีการเก็บน้ำไว้
“ค่าประสิทธิภาพพลังงาน” หมายความว่า ค่าประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำอุ่น ไฟฟ้า ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณความร้อนที่ได้รับจากเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าต่อปริมาณไฟฟ้า ที่ใช้ไป ตามวิธีการคำนวณที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
 


เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานไม่น้อยกว่าค่า ประสิทธิภาพพลังงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ นโยบายด้าน

 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.