หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > กฎกระทรวงกำหนดก..
 
 

 

 
 
 
   
   
กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552


  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง และมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33
มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยคำแนะนำของคณะ กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
 


ในกฎกระทรวงนี้
“กระจก” หมายความว่า กระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผนังด้านนอกของอาคารที่ช่วย ในการอนุรักษ์
พลังงาน โดยการลดความร้อน จากรังสีอาทิตย์ที่ส่องผ่านกระจก และส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากการ
นำแสงธรรมชาติเพื่อการ ส่องสว่างภายในอาคาร
“ค่ามาตรฐานพลังงาน” หมายความว่า ค่าประสิทธิภาพของกระจกโดยกำหนดค่าในรูปของ ค่าสัมประสิทธิ์
การส่งผ่านความร้อน จากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติ ต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน
ความร้อนจากรังสีอาทิตย์
“ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์” หมายความว่า ค่าตัวประกอบการคูณปริมาณรังสี
อาทิตย์ที่ตกกระทบ กระจก ซึ่งใช้บ่งบอกความสามารถในการยอมให้ปริมาณความร้อนเนื่องจากรังสีอาทิตย์
ส่องผ่านเนื้อกระจกที่รวมถึงรังสีอาทิตย์ที่ส่องผ่าน โดยตรงและความร้อน ที่ถ่ายเทจากเนื้อกระจกโดยการ
นำการพา และการแผ่รังสีความร้อน


 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.