หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > กฎกระทรวงกำหนดเ..
 
 

 

 
 
 
   
   
กฎกระทรวงกำหนดเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552


  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง และมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33
มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
 


ในกฎกระทรวงนี้
“เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ทำให้น้ำที่ไหลผ่าน มีอุณหภูมิต่ำลง
เพื่อนำไปใช้ในการปรับอากาศหรือหล่อเย็นโดยใช้วัฏจักรการทำความเย็นโดย การอัดไอ
“ค่าประสิทธิภาพพลังงาน” หมายความว่า ค่าประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำเย็น สำหรับระบบ
ปรับอากาศ โดยกำหนดในรูปของค่าสมรรถนะของเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบ ปรับอากาศ
“ค่าสมรรถนะของเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ” หมายความว่า อัตราส่วนไฟฟ้า ที่ใช้ไป
ซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ ต่อค่าความสามารถในการทำความเย็นที่ภาระเต็มพิกัดของเครื่องทำ น้ำ เย็นสำ หรับ
ระบบปรับอากาศซึ่งมีหน่วยเป็นตันความเย็น ตามวิธีการคำนวณที่กำหนด ในกฎกระทรวงนี้

 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.