หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > กฎกระทรวงกำหนดพ..
 
 

 

 
 
 
   
   
กฎกระทรวงกำหนดพัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ชนิดติดผนัง และชนิดตั้งพื้นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552


  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 อันเป็นกฎหมายที่มี บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ ได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 


ในกฎกระทรวงนี้
“พัดลมไฟฟ้า” หมายความว่า พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะ ชนิดติดผนัง และชนิด
ตั้งพื้นที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์
ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ตามขนาดระบุที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
“ค่าประสิทธิภาพพลังงาน” หมายความว่า ค่าประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของพัดลมไฟฟ้า ซึ่งเป็นค่า
ใช้งานที่เป็นอัตราส่วนระหว่างอัตราการระบายอากาศต่อกำลังไฟฟ้าที่พัดลมใช้ตามวิธีการ
คำนวณที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
“พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ” หมายความว่า พัดลมไฟฟ้าที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการนำไปใช้สำหรับตั้งโต๊ะ

 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.