หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > กฎกระทรวงกำหนดต..
 
 

 

 
 
 
   
   
กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552


  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง และมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา
33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ ให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำ แนะนำ ของคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติออกกฎกระทรวง
ไว้ ดังต่อไปนี้
 


ในกฎกระทรวงนี้
“ตู้เย็น” หมายความว่า ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ที่กรุฉนวนความร้อน และมีเครื่อง ทำความเย็น
ที่ใช้ไฟฟ้า โดยมีอุปกรณ์และปริมาตรเหมาะสมสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย
“ค่าประสิทธิภาพพลังงาน” หมายความว่า ค่าประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของตู้เย็นโดย กำหนดค่าในรูป
ของปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี ตามขนาดปริมาตรปรับเทียบของตู้เย็น
“ปริมาตรปรับเทียบ” หมายความว่า ปริมาตรช่องเก็บอาหารที่ได้รับการปรับค่า เนื่องจาก ความแตกต่าง
ด้านอุณหภูมิของช่องเก็บอาหาร โดยใช้อุณหภูมิของช่องแช่เย็นเป็นหลัก ตามวิธีการ คำนวณที่
กำหนดในกฎกระทรวงนี้


 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.