หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > กฎกระทรวงกำหนดเ..
 
 

 

 
 
 
   
   
กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552


  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง และมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
 


“เครื่องปรับอากาศ” หมายความว่า เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วนที่ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ โดยออกแบบแยกเป็น 2 ชุด ทำงานร่วมกัน ซึ่งได้แก่ ชุดคอนเดนซิง (condensing unit)
และชุดแฟนคอยล์ (fan-coil unit) ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่ 50 เฮิรตซ์ สำหรับใช้เพื่อลดอุณหภูม
ิและความชื้นของอากาศที่ไหลผ่านชุดแฟนคอยล์ ตามขนาดที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

“ค่าประสิทธิภาพพลังงาน” หมายความว่า ค่าประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็น
อัตราส่วน ระหว่างขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับ อากาศต่อพิกัดกำลังไฟฟ้าที่ใช้
มีหน่วยเป็นวัตต์ต่อวัตต์ ตามวิธีการคำนวณที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
 


เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานไม่น้อยกว่า ค่าประสิทธิภาพพลังงาน
ที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนด ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ นโยบาย ด้านพลังงานของรัฐบาล ความพร้อม
ของการผลิต และจำหน่ายเครื่องปรับอากาศตลอดจนการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ผลิตและผู้จำหน่าย
เครื่องปรับอากาศ

 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.