หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > พระราชบัญญัติ ก..
 
 

 

 
 
 
   
   
พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน. พ.ศ. 2558


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.


ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

        โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิก ทุนหมุนเวียน
 
        จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
          มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘”
          มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓
          มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

          “ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องนําส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน
 
          “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
          “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
          “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
          “ผู้บริหารทุนหมุนเวียน” หมายความว่า ผู้อํานวยการ ผู้จัดการ หรือผู้ทําหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น
          “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของทุนหมุนเวียน
          “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของทุนหมุนเวียน
          “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

          มาตรา ๕ ทุนหมุนเวียนใดที่มีกฎหมายกําหนดบทบัญญัติในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ให้การดําเนินงานของทุนหมุนเวียนนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายมิได้บัญญัติไว้ ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
 
          มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี อํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 


 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.