หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > ระเบียบสํานักนา..
 
 

 

 
 
 
   
   
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557


  เพื่อให้การขอจัดตั้งและการดําเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะผู้ใช้อํานาจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 
 
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดต้ัง การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557”
 
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
ในระเบียบนี้

“ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน ทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายต้ังขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุน ไว้ใช้จ่ายได้

“ผู้บริหารทุนหมุนเวียน” หมายความว่า ผู้อํานวยการ ผู้จัดการ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งทําหน้าที่ บริหารทุนหมุนเวียน

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจํา หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ที่จ้างจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของทุนหมุนเวียน

“หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวียนท่ีเป็นนิติบุคคล และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การมหาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.