หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > กฎกระทรวง ฉบับท..
 
 

 

 
 
 
   
   
กฎกระทรวง ฉบับที่2 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535


  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง มาตรา 11 (2) และ (3) และ มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

 

ในกฎกระทรวงนี้
“อาคารควบคุม” หมายความถึง อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็น
อาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
“เจ้าของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคาร ควบคุมด้วย

 

หมวด 1
การส่งข้อมูล
 
 
เจ้าของอาคารควบคุมต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานและการ อนุรักษ์พลังงานให้กรมพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม ตามแบบ บพอ. 1
ท้ายกฎกระทรวงนี้
 

ให้ส่งข้อมูลรายเดือนของเดือนมากราคมถึงเดือนมิถุนายนภายในเดือน กรกฎาคมของปีนั้น
และข้อมูลรายเดือนของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมภายในเดือน มกราคมของปีถัดไปโดย
มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดังกล่าว

ถ้าส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ รับ และ
ให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งข้อมูล สำหรับการส่งข้อมูลทางโทรสาร ให้ถือวันที่ส่ง โทรสาร
เป็นวันที่ส่งข้อมูล ถ้าต่อมาเจ้าของอาคารควบคุมได้ส่งแบบส่งข้อมูล (แบบ บพอ. 1) ฉบับจริง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันครบกำหนดการส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง


 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.