หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > กฎกระทรวง (พ.ศ...
 
 

 

 
 
 
   
   
กฎกระทรวง (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 2535
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคสอง และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 
บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ี
 
รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัว ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำขอมีบัตร ประจำตัว
ขนาด 2.5 X 3 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง แต่งเครื่องแบบข้าราชการเครื่องแบบพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือชุดสากล ไม่สวมหมวก
 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ออก
บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป
 
ให้อธิบดีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ลงมา และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 
บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบัตร
   
       หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนา
     และส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 บัญญัติให้บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดให้ใน
     กฎกระทรวง สมควรกำหนดแบบบัตร ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.