หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > กฎกระทรวงว่าด้ว..
 
 

 

 
 
 
   
   
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการส่งข้อมูลและการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ.2547


  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง มาตรา 11 (2) และ (3) และ มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบท บัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ขอรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดย อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติออกกฎกระทรวง ไว้ดังต่อไปนี้
 

ให้ยกเลิก
( 1 ) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
( 2 ) กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
 


ในกฎกระทรวงนี้
"โรงงานควบคุม" หมายความว่า โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นโรงงาน ควบคุม
ตามพระราชบัญญัติการส่ง เสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
"เจ้าของโรงงานควบคุม" หมายความรวมถึง ผู้รับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมด้วย
"อาคารควบคุม" หมายความว่า อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นอาคารควบคุม
ตามพระราชบัญญัติการส่ง เสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
"เจ้าของอาคารควบคุม" หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมด้วย
   

 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.