หน้าหลัก > พระราชบัญญัติ > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > กฎกระทรวงว่าด้ว..
 
 

 

 
 
 
   
   
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม พ.ศ.2547


  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง มาตรา 11 (4) และ (5) และ มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราช บัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 

ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2535
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2535
 


ในกฎกระทรวงนี้
“โรงงานควบคุม” หมายความว่า โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็น โรงงานควบคุม
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
“เจ้าของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึง ผู้รับผิดชอบในการบริหารโรงงาน ควบคุมด้วย
“อาคารควบคุม” หมายความว่า อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็น อาคารควบคุม
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
“เจ้าของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคาร ควบคุมด้วย
 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการกำหนด เป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแล้วแต่กรณี และ ดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน
ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
 


ในการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามข้อ 3 ,,เจ้าของ โรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และ จัดทำรายงานตาม
รายละเอียด ในภาคผนวก 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ สำหรับโรงงานควบคุม หรือ จัดทำรายงานตาม
รายละเอียดใน ภาคผนวก 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้ สำหรับอาคารควบคุม ส่งให้ แก่กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและ อนุรักษ์พลังงานทุกสามปี โดยครั้งแรกให้จัดส่งรายงานภายใน หนึ่งปีนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ มีผลใช้บังคับ
   

 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.