หน้าหลัก > กองทุน > ระเบียบคณะกรรมการกองทุน > ระเบียบ พ.ศ. 2557
 
 
 
 
 
     
   
 


หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ
พ.ศ. 2557
………………………………………

 

อาศัยอำนาจหน้าที่คณะกรรมการกองทุนพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาตรา 28 (3) แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ สำหรับบุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ให้เป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพตามแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้

 

ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า "หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2557"

ข้อ 2 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 9 มกราคม 2549 ทั้งนี้ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน

ข้อ 4 ในหลักเกณฑ์นี้

"กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

"คณะอนุกรรมการ" หมายความว่า คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

"ผู้อำนวยการสำนักงาน" หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

"คณะผู้เชี่ยวชาญ" หมายความว่า คณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเป็นผู้แต่งตั้ง

"การศึกษา" หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา เพื่อได้มาซึ่งปริญญาบัตร

"ทุน" หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ซึ่งรวมถึงค่าเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ค่าทำวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันสุขภาพ ค่าเดินทางกลับประเทศไทย ค่าขนส่งของกลับประเทศไทย โดยเบิกจ่ายตามอัตราค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด

"หน่วยงาน" หมายความว่า ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ

"บุคคลากร" หมายความว่า ข้าราชการ อาจารย์ พนักงาน ที่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ เห็นสมควรให้การสนับสนุนการศึกษา

   
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.