หน้าหลัก > กองทุน > ระเบียบคณะกรรมการกองทุน > ระเบียบ พ.ศ. 2557
 
 
 
 
 
     
   
 


ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557
………………………………………

 

อาศัยอำนาจหน้าที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาตรา 28 (3) แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ทำวิจัยเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพตามแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังนี้

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 9 มกราคม 2549 ทั้งนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

"กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

"คณะอนุกรรมการ" หมายความว่า คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

"ผู้อำนวยการสำนักงาน" หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

"การวิจัย" หมายความว่า การศึกษาวิจัย และการทำวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาเพื่อได้มาซึ่งประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ปริญญาบัตร

"ทุน" หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย ได้แก่ ค่าอุปกรณ์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย ค่าทำรายงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดขึ้นจากการวิจัยนั้น ๆ

"นักศึกษา" หมายความว่า ผู้ทำการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งที่เป็นของรัฐ อยู่ในกำกับของรัฐ และเอกชน

"เมธีวิจัย" หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย

"มหาวิทยาลัย" หมายความว่า สถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐและสถาบันการศึกษาเอกชน   
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.