หน้าหลัก > กองทุน > ระเบียบคณะกรรมการกองทุน > ระเบียบ พ.ศ. 2557
 
 
 
 
 
     
   
 


ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ
พ.ศ. 2557
………………………………………

 

อาศัยอำนาจหน้าที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาตรา 28 (3) แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ทีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ให้เป็นไปอย่างรัดกุมและ มีประสิทธิภาพตามแผนการใช้จ่ายเงินจากกองทุนฯ จึงได้กำหนดระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์หลังงานว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ พ.ศ. 2557"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ พ.ศ.2549 ลงวันที่ 9 มกราคม 2549 ทั้งนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

"กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

"คณะอนุกรรมการ" หมายความว่า คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

"ผู้อำนวยการสำนักงาน" หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

"คณะผู้เชี่ยวชาญ" หมายความว่า คณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานได้แต่งตั้ง โดยมีหน้าที่พิจารณาจัดสรรทุนและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

"การศึกษา" หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาเพื่อได้มาซึ่งปริญญาบัตร

ทั้งนี้หากสถาบันการศึกษาใดกำนหดให้มีการทำวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนั้น บทความจากวิทยานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นจะต้องได้รับการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่งานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติด้วย

"ทุน" หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในประเทศ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการศึกษา ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย ค่าทำวิทยานิพนธ์

"หน่วยงาน" หมายความว่า ส่วนราชการและ/หรือสถาบันการศึกษาของรัฐและ/หรือสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

"บุคลากร" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ที่ส่วนราชการและ/หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ และ/หรือสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เห็นสมควรให้การสนับสนุนทุนการศึกษา

   
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.