หน้าหลัก > กองทุน > ระเบียบคณะกรรมการกองทุน > ระเบียบ ฉบับบที่ 2 พ.ศ. 2539
 
 
 
 
 
     
   
 


ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือ
ขอเงินอุดหนุน จากกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539
………………………………………

 

      โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2537 เพื่อประโยชน์
ในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 (3) แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้    

      ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539

      ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 7.3 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2537
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 
   ข้อ 7.3 โครงการอาคารของรัฐ และอาคารควบคุมที่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสำหรับเป็น
       7.3.1 เงินช่วยเหลือให้เปล่าในการศึกษา วางแผนและการลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละอาคาร
               สำหรับอาคารที่ใช้งานอยู่แล้วและรวมถึงค่าบริหารโครงการด้วย
       7.3.2 เงินช่วยเหลือให้เปล่าในการปรับปรุงแบบและสมทบเพื่อปรับปรุงอาคารสำหรับอาคารที่อยู่ระหว่าง
               การออกแบบหรือก่อสร้าง ทั้งนี้ มาตรการลงทุนและการปรับปรุงแต่ละมาตรการที่จะได้รับการ
               สนับสนุนต้องมีผลตอบแทน การลงทุนทางเศรษฐกิจที่แท้จริงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 9
   
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.