หน้าหลัก > กองทุน > ระเบียบคณะกรรมการกองทุน > ระเบียบ พ.ศ. 2537
 
 
 
 
 
     
   


ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุน
พ.ศ. 2537
………………………………………

 

      เพื่อให้การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนคณะกรรมการ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

      ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและ
ทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2537”

      ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      ข้อ 3 ในระเบียบนี้

 
   "กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   "คณะกรรมการกองทุน" หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน
   "ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน" หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา
    หรือองค์กรเอกชนตามพระราชบัญญัติ ซึ่งได้มีมติคณะกรรมการกองทุน ให้ใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานตาม
    โครงการและหรือตามประมาณการรายจ่ายประจำปี

   
 

 

 
 
  r
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.