หน้าหลัก > กองทุน > ระเบียบคณะกรรมการกองทุน > ระเบียบ ฉบับบที่ 1 พ.ศ. 2537
 
 
 
 
 
     
   
 


ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537
………………………………………

 

      เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 จึงเป็นการสมควรกำหนดระเบียบ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 (3) แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงวาง ระเบียบไว้ดังนี้     

      ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 "

      ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

      ข้อ 3 ในระเบียบนี้

 
   "พลังงาน" หมายความว่า ความสามารถในการทำงานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจ ให้งานได้ ได้แก่
    พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจ ใช้งานได้ เช่น เชื้อเพลิง
    ความร้อนและไฟฟ้า เป็นต้น

   
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.