หน้าหลัก > กองทุน > แผนการใช้จ่ายเงิน
 
 


 
 
 
     
   


  •    
     โครงสร้างการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ 2555-2559 จัดทำขึ้นภายใต้ 3 กรอบหลัก อันประกอบด้วย

   1.แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554-2573)ที่กระทรวงพลังงานปรับปรุงใหม่โดยกำหนดกรอบการพัฒนาแผนอนุรักษ์
   พลังงานของประเทศตามเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ ภาคอาคารธุรกิจขนาดเล็ก
   และบ้านอยู่อาศัย และภาคการขนส่ง เมื่อถึงปี 2573 จะสามารถลดพลังงานได้ทั้งสิ้น 38,200 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ
   (ktoe) ในปี 2555 เป็น 25,000 ktoe ในปี 2564 หรือคิดเป็น 25% ของพลังการใช้งานทั้งหมด
   2.แผนการพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) แทนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น จาก 7,413 พันตันเทียบน้ำมันดิบ (ktoe) ในปี 2555 เป็น 25,000 ktoe ในปี 2564 หรือคิดเป็น 25% ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด
   3.กรอบวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุน ตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ 2535
       
       ดังนั้น กรอบการวางแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 ประกอบด้วยแผนงานรอง 3 แผน ได้แก่ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แผนพลังงาน แผนพลังงานทดแทน และแผนงานบริหารทางกลยุทธ์ ซึ่งมีลักษณะเดียวกับแผนเดิม 
   เพื่อให้มีความต่อเนื่องของงาน

       

      

  •    
     ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ได้อนุมัติไว้เป็นกรอบในการดำเนินงาน
   มีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ณ ปี 2554 จาก 91,877 พันตันเทียบเท่า
   น้ำมันดิบ (ktoe) เหลือ81,523 ktoe หรือลดการใช้พลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ได้ประมาณร้อยละ 12.7 หรือประมาณ
   10,354 ktoe และพัฒนาพลังงานทดแทนให้มีสัดส่วนการใช้เพิ่มขึ้น โดย ณ ปี 2554 จะมีการใช้พลังงานอื่นๆ ในสัดส่วน
   ร้อยละ9.2 ของความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หรือทดแทนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ประมาณ 7,530 ktoe โดย
   องค์ประกอบของแผนอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้

       
     แผนอนุรักษ์พลังงานและแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุน
   เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


   แผนงานอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปีงบประมาณ 2538-2542
   แผนงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน งบประมาณและการบริหารการเงิน ในช่วงปีงบประมาณ 2538-2542
   คู่มือแผนงานอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงิน
   “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ฉบับตุลาคม 2539
   คู่มือแผนงานอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงิน
   “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ฉบับกุมภาพันธ์ 2540
   แผนงานอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงิน
   “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในช่วงปีงบประมาณ 2543-2547
   แผนงานอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงิน
   “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในช่วงปีงบประมาณ 2548-2552
   แผนงานอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงิน
   “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในช่วงปีงบประมาณ 2551-2554
  •    
    
      
     กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ไว้ 3 แผนงาน และกำกับดูแลโดย 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ
   นโยบายพลังงานแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (ปัจจุบันคือ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
   และกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ปัจจุบันคือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
   กระทรวงพลังงาน) โดยมีขอบเขตงานดังนี้


    


 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.