หน้าหลัก > กองทุน > รายได้ > ประกาศ พ.ศ. 2561
 
 
 
 
 
     
   

การกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2561   

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร
และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2561

………………………………………

 

       อนุสนธิการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ของน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และน้ำมันดีเซลหมุนช้า ลง 0.15 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 2 ปี


        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (6) มาตรา 35 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติประกาศอัตรา เงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ ในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตรา การส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559


ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานประกาศกำหนด ซึ่งผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ดังนี้

 

(1) น้ำมันเบนซิน 0.1000 บาทต่อลิตร
(2) น้ำมันแก๊สโซฮอล 0.1000 บาทต่อลิตร
(3) น้ำมันก๊าด 0.0700 บาทต่อลิตร
(4) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 0.1000 บาทต่อลิตร
(5) น้ำมันดีเซลหมุนช้า 0.1000 บาทต่อลิตร
(6) น้ำมันเตา 0.0700 บาทต่อลิตร


ข้อ 3 น้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ 2 ไม่รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงดังต่อไปนี้

(1) น้ำมันเบนซินที่จะนำไปผสมเอทานอลแปลงสภาพเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล
(2) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่จะนำไปผสมกับไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันเพื่อผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว


ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

   
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.