หน้าหลัก > กองทุน > รายได้ > ประกาศ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
 
 
 
 
 
     
   


    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๙

………………………………………

 

       โดยที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๘)
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ปรับปรุงการกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้
ในราชอาณาจักร เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบัน และเพื่อมิให้เกิด
การส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานซ้ำซ้อนกันสำหรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้มีการส่งเงิน
เข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไว้แล้ว


        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ (๕) และ (๖) มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและ
จำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราเงิน
ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามา
เพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๓


ข้อ ๒ ให้กำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพ
เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

 

(๑) น้ำมันเบนซิน อัตราลิตรละ ๐.๒๕๐๐ บาท
(๒) น้ำมันแก๊สโซฮอล อัตราลิตรละ ๐.๒๕๐๐ บาท
(๓) น้ำมันก๊าด อัตราลิตรละ ๐.๐๗๐๐ บาท
(๔) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว อัตราลิตรละ ๐.๒๕๐๐ บาท
(๕) น้ำมันดีเซลหมุนช้า อัตราลิตรละ ๐.๒๕๐๐ บาท
(๖) น้ำมันเตา อัตราลิตรละ ๐.๐๗๐๐ บาท
ข้อ ๓ น้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ ๒ ไม่รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงดังต่อไปนี้
(๑) น้ำมันเบนซินที่จะนำไปผสมเอทานอลแปลงสภาพเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล
(๒) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่จะนำไปผสมกับไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
เพื่อผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
(๓) น้ำมันเตาที่มีการผลิตใหม่เฉพาะปริมาณที่เท่ากับปริมาณน้ำมันเตาที่นำมาผสมในการผลิตใหม่
ซึ่งได้มีการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไว้แล้ว
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป   
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.