หน้าหลัก > กองทุน > รายได้ > ประกาศ พ.ศ. 2553
 
 

 

 
 
 
     
   


    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2553

………………………………………

      การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบลดอัตราจัดเก็บเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของน้ำมันดีเซล
จากที่เก็บอยู่ 0.25 บาท/ลิตร เหลือ 0.05 บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี จนถีงสิ้นเดือน
สิงหาคม 2553 หลังจากนั้นให้กลับมาจัดเก็บในอัตราเดิม คือ 0.25 บาท/ลิตร

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (6) มาตรา 35 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ประกาศ
อัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจำหน่าย
เพื่อใช้ในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักรดังนี้

      ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตรา
เงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร
และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552

      ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมัน
เชื้อเพลงที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานประกาศกำหนด ซึ่งผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ใน
ราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ดังนี้

(1) น้ำมันเบนซิน อัตราลิตรละ 0.2500 บาท
(2) น้ำมันแก๊สโซฮอล อัตราลิตรละ 0.2500 บาท
(3) น้ำมันก๊าด อัตราลิตรละ 0.0700 บาท
(4) น้ำมันดีเซล อัตราลิตรละ 0.2500 บาท
(5) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 อัตราลิตรละ 0.2500 บาท
(6) น้ำมันเตา อัตราลิตรละ 0.0700 บาท

      ข้อ 3 น้ำมันเบนซินตามประกาศนี้ไม่รวมถึงน้ำมันเบนซินที่จะนำมาผสมเอทานอลเพื่อ
ผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล และน้ำมันดีเซลตามประกาศนี้ไม่รวมถึงน้ำมันดีเซลที่จะนำมาผสมกับ
ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5

      ข้อ 4 ประกาศนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

   
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

 
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.