หน้าหลัก > กองทุน > รายได้ > ประกาศ พ.ศ. 2551
 
 

 

 
 
 
     
   


    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2551

………………………………………

ตามที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นนั้น

 

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 ( 6) มาตรา 35 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ. ศ. 2535 คณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติประกาศอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจำหน่าย เพื่อใช้ในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ใน
ราชอาณาจักร ดังนี้

      ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2550

      ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานประกาศกำหนด ซึ่งผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงวันก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ดังนี้

 
(1) น้ำมันเบนซิน อัตราลิตรละ 0.0700 บาท
(2) น้ำมันแก๊สโซฮอล อัตราลิตรละ 0.0630 บาท
(3) น้ำมันก๊าด อัตราลิตรละ 0.0700 บาท
(4) น้ำมันดีเซล อัตราลิตรละ 0.0700 บาท
(5) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 อัตราลิตรละ 0.0665 บาท
(6) น้ำมันเตา อัตราลิตรละ 0.0700 บาท

   
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.