หน้าหลัก > กองทุน > รายได้ > ประกาศ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
 
 
 
 
 
     
   


    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551

………………………………………

 

      อนุสนธิการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551

      ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของน้ำมัน ดีเซล
ในอัตราลิตรละ 0.50 บาท สำหรับสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบขนส่ง เพื่อสะสมเงินไว้ใช้ในการลงทุนใน
ระบบขนส่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง ที่ก่อให้ เกิดผลการลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ของประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (6) มาตรา 35 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติประกาศอัตราเงินส่งเข้ากองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ดังนี้

      ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการกำหนดอัตราเงิน ส่งเข้ากองทุน
เพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราช อาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

      ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานประกาศกำหนด ซึ่งผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักรและนำเข้ามาเพื่อใช้ใน
ราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2551 ถึงวันก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ดังนี้ี้

 
(1) น้ำมันเบนซิน อัตราลิตรละ 0.7500 บาท
(2) น้ำมันแก๊สโซฮอล อัตราลิตรละ 0.2500 บาท
(3) น้ำมันก๊าด อัตราลิตรละ 0.0700 บาท
(4) น้ำมันดีเซล อัตราลิตรละ 0.2500 บาท
(5) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 อัตราลิตรละ 0.2500 บาท
(6) น้ำมันเตา อัตราลิตรละ 0.0700 บาท

   
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.