หน้าหลัก > กองทุน > หลักธรรมมาภิบาล
 
 
 
 
 
     
   การปกครองที่เป็นธรรม คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองคลองธรรม
นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี หรือการปกครองที่เป็นธรรม
หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ คือ

(1) หลักนิติธรรม  (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส
(4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ  (6) หลักความคุ้มค่า

ซึ่งกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอนุมัติ
เงินกองทุน ดังนี้ี้

  •    
   (1)   การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   พ.ศ. 2535 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะกำกับ ดูแล ส่งเสริมและช่วยเหลือการดำเนินการ
   อนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้มีการผลิตและใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก่อให้เกิดการผลิต
   เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศ
   (2)   การจัดสรรเงินกองทุนฯ เป็นไปตามแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
   ที่ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กำหนด
   (3)   การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินกองทุนเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
     ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินและการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2537
     ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือ
   หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537
     ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือ
   หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539
   (4)   การจัดสรรเงินกองทุนฯ นอกจากจะเป็นไปตามแนวทาง หลักเกณฑ์ที่ กพช. กำหนดไว้แล้ว ยังจะต้องเป็นไปตามกรอบแผนอนุรักษ์พลังงานที่กำหนดไว้ในแต่ละระยะด้วย ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ ประกอบด้วย การกำหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์ และคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกองทุนฯ แล้วจึงนำเสนอคณะอนุกรรมการกองทุนฯ พิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป
   (5)   มีการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลแผนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุนฯ นอกจากนี้ “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ยังได้เข้าสู่ระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินทุนหมุนเวียน (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) กับกระทรวงการคลัง ซึ่งกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนออกเป็น 1) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน 2) ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ 3) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 4) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน และตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินฯ ข้อ 30 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนฯ และเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นรายไตรมาสและส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ต่อไป
      
  •    
     ในการจัดทำกรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงเป็นแผนการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนของประเทศ ได้มีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการจากสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงานของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานในช่วงเวลานั้นๆ อย่างไรก็ตามในระหว่างการดำเนินโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น
      
  •    
     การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของหน่วยงานหลัก เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการควบคุมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งทุกหน่วยงานต่างมีความตั้งใจในการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่อย่างดี ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของกองทุนฯ เป็นไปตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
      
  •    
     มีการจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และกำหนดเป้าหมายการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้แทนพลังงานเชิงพาณิชย์ รวมทั้งกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี 2551-2554 ซึ่งภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้กำหนดเกณฑ์ในการสนับสนุนโดยมาตรการแต่ละมาตรการต้องมีผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริง (Real term) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 9 และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้มีการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการประเมินผลแผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
      

  ที่มาจาก    ประเด็นคำถาม-คำตอบสำหรับการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วาระที่ 2-3
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.